บทความที่น่าสนใจ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ฟอนต์แบบภาษาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระทัยใฝ่รู้และทรงศึกษาอย่างจริงจังในการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาในหลากหลายสาขาวิชา ต่าง ๆ โดย เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้ทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานส่วนพระองค์ทางด้านดนตรี ในการป้อนโน้ตเพลงและเนื้อร้อง

สำหรับเรื่องอักขระคอมพิวเตอร์หรือฟอนต์ (Font) นั้นจากที่พระองค์ได้ทรงศึกษาเมื่อประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2529 และทรงทดลองใช้โปรแกรม "Fontastic" เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 สิ่งที่ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษคือการประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหลายแบบ เช่น แบบจิตรลดา แบบภูพิงค์ ฯลฯ ทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะงดงาม อีกทั้งยังทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. ด้วยอักษรคอมพิวเตอร์อยู่เนื่อง ๆ และได้เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อทรงอวยพรปวงชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ข้อมูลแหล่งที่มา : เพจ smart sme

#รักประเทศไทย

#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดีคะแนนโหวต :