ฟังวิทยุออนไลน์ สวท.เลย//FM 95.25 Mhz

AM 1341 Khz

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) ติดตาม โคก หนอง นา โมเดล จ.เลย “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ณ ไร่มาลีรักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามตรวจราชการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการนี้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วยพันเอก ภานุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 23 (สอง-สาม) จ.เลย นางนันท์นภัส บุญยะประทีป ปลัดอำเภออาวุโส เป็นต้น  ร่วมต้อนรับ 
  นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมคณะได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ และข้อมูลตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ ประเด็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการฯ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ โดยจังหวัดเลยได้รับจัดสรรแปลงครัวเรือนต้นแบบโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ 14 อำเภอ 58 ตำบล จำนวนทั้งสิ้น 267 แปลง พื้นที่ 749 ไร่ และได้ดำเนินงานกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ CLM สนับสนุนสร้างฐานเรียนรู้ทั้ง 9 ฐาน สนับสนุนวัสดุประจำฐานการเรียนรู้ และสนับสนุนครุภัณฑ์ ได้แก่  เครื่องสกัดไขมันพืช  เครื่องผสมอาหารสัตว์  เครื่องย่อยอาหารสัตว์ และกิ่งไม้  เครื่องบรรจุกระป๋อง  เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ และเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ซึ่งได้ดำเนินการถูกต้องตามคุณสมบัติครุภัณฑ์ โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายและดำเนินการขุดครบถ้วนทั้ง 267 แปลง เรียบร้อยแล้ว 
  ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้คำแนะนำ ในการสร้างศูนย์เรียนรู้ให้มีชีวิต ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ โดยให้จัดทำระเบียบแนวทางการใช้ การเก็บบำรุงรักษา ขับเคลื่อนกิจกรรมในศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่องให้มีความยั่งยืนโดยประสานส่วนราชการและภาคีในการพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนในวงกว้าง ตลอดจนสื่อสารสร้างการรับรู้และใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักเกษตรกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar