บทความที่น่าสนใจ
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อความสะดวกของประชาชน และรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ข้อ 1 ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ ในการติดต่อราชการ

ข้อ 2 กรณีจำเป็นต้องใช้ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นเอง โดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ข้อ 3 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ที่ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคะแนนโหวต :