บทความที่น่าสนใจ
จ.เลย ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและที่พักแรมทุกแห่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เป็นการชั่วคราว ป้องกันโรคโควิด-19

จ.เลย ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและที่พักแรมทุกแห่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เป็นการชั่วคราว ป้องกันโรคโควิด-19

นายพัฒนาการ รองชัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อ.นาแห้ว จ.เลย เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อพบเพิ่มขึ้นทุกวัน แพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงอุทยาน แห่งชาติภูสวนทราย ประกอบกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 (ฉบับที่ 10) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการบริหารจัดการสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ และสถานบริการต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นั้นกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยจังหวัดเลยได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลย และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อสั่งการ การป้องกันการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จึงได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและที่พักแรมทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ยังคงปฏิบัติงานตามปกติและตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1942392498

                                                    ---------------------
                                           ปัณณพัฒน์  แสงศรีเรือง / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :