สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณอาคารชมรมผู้ประกันตน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณอาคารชมรมผู้ประกันตน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณอาคารชมรมผู้ประกันตน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  ประเภทสินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ ร้านจำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ ผัก อาหารปรุงสำเร็จที่นำมาอุ่นในอาคารชมรมผู้ประกันตนเท่านั้น ผู้ประกอบการใช้พื้นที่ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2564 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล มีอาชีพหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการและ/หรือจำหน่ายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ผู้ประสงค์จะเข้ามาดำเนินการ ยื่นเอกสารและเสนอค่าเช่าพื้นที่ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โดยจะพิจารณาผู้ที่เสนอผลประโยชน์ในภาพรวมสูงสุดและเสนอค่าเช่าไม่น้อยกว่า 2,000 บาท เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประกอบการ ผู้ประกอบการะต้องชำระค่าไฟและค่าน้ำประปาต่างหากตามที่ใช้จริง
กำหนดยื่นซองเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และกำหนดพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ชั้น 1 ถนนมะลิวรรณ อ.เมือง จ.เลย ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. หมายเลขโทรศพท์ 08 1708 3113 ต่อ 201 หรือ 202
                --------------------
       ปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง / ข่าว

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :