แขวงทางหลวงชนบทเลยประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทเลย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายเป็นยี่ห้อ/รุ่นที่ไม่มีใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศ ทำให้ไม่สามารถหาอะไหล่ในการซ่อมได้และเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูงเกินความจำเป็น จำนวน 18 รายการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ และขอดูพัสดุดังกล่าวได้ที่ ส่วนเครื่องกล แขวงทางหลวงชนบทเลย ตั้งแต่วันที่ 7 - 29 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันเวลาและสถานที่ทำการขายทอดตลาดตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ลงทะเบียนเวลา 9.30 น – 10.00 น. เริ่มสู้ราคาเวลา 10.30 น. ณ งานเครื่องกล แขวงทางหลวงชนบทเลย  เลขที่ 255 หมู่ที่ 12 ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

 ผู้สนใจจะเข้าประมูลราคาพัสดุดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานเครื่องกลแขวงทางหลวงชนบทเลยหมายเลขโทรศัพท์ 0-4281-1751, 0-4281-1703 โทรสาร 0-4281-2660

                                   ----------------

                          ปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง / ข่าวคะแนนโหวต :